Viri

 1. Baš, A. (2003). Splavarstvo na Slovenskem; dLib.si, dostopno okt. 2020 na https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DVEDNZ0
 2. Benkovič, J. (1890). Črtice o rokovnjačih. V Dom in svet, L3, št. 1. str. 18. Dostopno avg. 2020, na http://www.dlib.si/details/ URN:NBN:SI:DOC-Y6B4HLDZ
 3. Cvirn, J. et al. (2000). Koraki v času – Novi vek. Učbenik za 7. razred osemletke. Ljubljana: DZS.
 4. Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem, DEDI. Dostopno okt. 2020, na http://www.dedi.si
 5. Grobelnik, I. in Voje, I. (1990).  Zgodovina 2. Učbenik za srednje šole. Ljubljana: DZS.
 6. Historical Map Online. Dostopno avg. 2020, na www.mapire.eu/
 7. Maria Theresia von Österreich, Wikimedia Commons. Dostopno nov. 2020, na https://commons.wikimedia.org/wiki/Maria_ Theresia_von_%C3%96sterreich
 8. Marija Terezija. Proleksis enciklopedija Leksikonografskog zavoda Miroslava Krleže Zagreb. Dostopno okt. 2020, na https://proleksis.lzmk.hr/20883/
 9. Mirjanić, A. et al. (2010). Raziskujem preteklost 8. Učbenik za zgodovino za 8. razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus-Klett.
 10. Mlacović, D. in Urankar, N. (2016). Zgodovina 2 : učbenik za 2. letnik gimnazije. Ljubljana: DZS.
 11. Obrazi slovenskih pokrajin. Spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin in Slovencev po svetu. Dostopno avg. 2020, na https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/
 12. Podvršnik, K. et al. (2015). Razsvetljenstvo, v Slovenščina 1, i-učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij. Ljubljana: ZRSŠ. Dostopno okt. 2020, na https://eucbeniki.sio.si/slo1/2426/ index1.html
 13. Razsvetljeni absolutizem. Vedež. Dostopno sept. 2020 na http://vedez.dzs.si/datoteke/zgo2-2del.pdf
 14. Razsvetljeni absolutizem. Zgodovinski portal, 2015. Dostopno okt. 2020, na http://zgodovina.si/tag/razsvetljeni-absolutizem/#
 15. Wikiwand. Dostopno sept. 2020, na https://www.wikiwand.com /sl/Razsvetljenstvo.
 16. Zgodovina Slovencev (1979). Več avtorjev. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 17. Žvanut, M. in Vodopivec, P. (1995). Vzpon meščanstva. Učbenik za 7. r. OŠ. Ljubljana: M&N.
Grafični in tekstovni material je uporabljen v skladu s Skupnim sporazumom o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji. Sprotno navajanje posameznih virov je zaradi vizualne preglednosti izpuščeno. Besedila in fotografije so povzeti iz navedenih virov, literature in medmrežja. Gradiva kot celota, metodični in didaktični redosled, izbor, oblika, vsebina prilog in strukturiranost so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.

Avtor: Mojmir Mosbruker, IV. osnovna šola Celje, 2021